Recent Posts

Tuesday, March 23, 2021

SOAL PTS BAHASA JAWA KELAS 3 SEMESTER 2 ( GENAP)

SOAL PTS BAHASA JAWA KELAS 3 SEMESTER 2 ( GENAP) beserta kunci jawaban dalam satu file format .doc

Link download di halaman akhir


Wacanen kang patitis !

Listrik Mlebu Desa


Rini lan Bima atine seneng banget. Omahe lagi wae dipasang instalasi listrik. Pancen ing desane lagi ana program “Listrik Masuk Desa”. Sadurunge ana program” Listrik Masuk Desa”  kanggo sarana  madhangi omah mung nganggo ublik, senthir, lan teplok.

Saiki Rini lan Bima sregep sinau. Lampu kang padhang nuwuhake semangat anggone sinau. Rini sing saiki kelas 3 SD lan Bima adhine kelas 2 SD padha pintere. Saben jam 18:30 nganti jam 20:00 bocah loro padha sinau. Rini lan Bima saben sinau dikancani bapak lan ibune.

Pak Wibawa lan bu Dewi ajeg ndhawuhi marang Rini lan Bima supaya irit listrik. Saben bubar sinau ora lali mateni lampu. Mateni lampu sing ora kanggo wis dadi pakulinane Rini lan Bima. Bocah loro tansah eling weling bapak lan ibune.

Weling kang wis rumaket iku kalebu uga program pamarintah kang ngajak masyarakat supaya “Hemat Energi”.


Wangsulana pitakon ing ngisor iki kanthi bener !


KD 3.5

 1. Atine Rini seneng banget sebabe………

a.dikancani bapak lan ibune

b. nganggo ublik,senthir, lan teplok

c. omahe lagi bae dipasang instalasi listrik

d. tansah eling weling bapak lan ibune

 1. Nalika desane Rini durung ana program “Listrik Masuk Desa” kanggo madhangi wektu sinau yaiku……… 

 1. Ublik, senthir, lampu                              c. Lampu, ublik, lilin

 2. Ublik, lampu, teplok                               d. Ublik,senthir, teplok

 1. Bocah loro iku padha sinau jam………..

 1. Jam 18.00 nganti jam 20.00                   c. Jam 18.00 nganti jam 20.30

 2. Jam 18.30 nganti jam 20.00                   d. Jam 18.30 nganti jam 20.30

 1. Welinge ibune sing wis rumaket ana ing atine Rini lan Bima yaiku…………

 1. Supaya irit listrik

 2. Supaya sinau dikancani bapak lan ibune

 3. Sinau nganggo ublik

 4. Sinau nganggo teplok 1. Ukara pitakon yaiku….

 1. Ukara kang isine njaluk katrangan marang wong sing diajak guneman

 2. Ukara kang isine menehi katrangan marang wong sing diajak guneman

 3. Ukara kang isine takon marang wong kang diajak guneman

 4. Ukara kang isine mrentah marang wong kang diajak guneman

 1. Sapunen latar kuwi!

Ukara ing dhuwur kalebu ukara………

 1. andharan                  b. aran                    c. pakon                 d. pitakon

 1. Sartono maca geguritan ing kelas.

Maca ing ukara iku minangka……………..

 1. jejer                 b. lesan                   c. katrangan           d. wasesa

 1. Ukara andharan sing bener ing ngisor iki yaiku……………..

 1. Sapa jenengmu?

 2. Irit listrik kuwi penting banget.

 3. Kepriye carane gawe layangan?

 4. Jupukna buku kae!

 1. Murti ngunoni tanduran ing latar.

Jejere ukara ing dhuwur yaiku……………………………………..

 1. Ukara kang isine menehi katrangan marang wong sing diajak guneman yaiku ukara…

……………………………………………

 1. Ibu blanja ing pasar.

      Tembung kriya ukara ing dhuwur yaiku……………………………………….

 1. Sadurunge nulis karangan kudu gawe………………………………………….

 2. Tembung omah kalebu tembung……………………………………………

 3. Cengkorongan karangan bisa awujud tulisan, bisa uga awujud …………………………….

 4. Gawea ukara pola JWLK!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Sebutna carane hemat listrik!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Apa kang diarani ukara pakon?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Siti tuku buku ing toko.

Udhalen ukara iki manut dhapukane!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


KD 3.6

            Coba setitekna tembang dolanan iki!

Menthog-menthog tak kandhani

Mung rupamu angisin isini

Mbok ya aja ngetok ana kandhang wae

Enak enak ngorok ora nyambut gawe

Menthog-menthog mung lakumu

Megal megol gawe guyu


 1.   Irah-irahan tembang ing dhuwur yaiku……

 1. menthog            b. megal-megol              c. kewan menthog             d. menthog-menthog


 1.  Enak-enak ngorok ora nyambut gawe.

Enak-enak ngorok tegese……………………

 1. tangi   b. turu           c. dolanan d. sinau

 1. Tembang dolanan menthog-menthog nggambarake kewan menthog kang nduweni watak……

 1. jirih                          b.sregep                  c. kesed                         d. kendel

 1. Ing ngisor iki kang kalebu tembang dolanan gagrak anyar yaiku………………. 

 1. Jaranan b. Gajah-Gajah c. Cublak-Cublak Suweng d. Gugur Gunung

 1. Tembang dolanan biasane menehi pitutur kang luhur ngenani…………………..

 1. budi pekerti b. pakaryan c. penggawean d. kepinteran

 1. Ing tembang padhang bulan, ana ukara padhange kaya rina.

Rina tegese………..

 1. wengi b. awan c. isuk d. sore

 1. Tembang padhang bulan menehi pitutur …………………

 1. padha dolanan b. ayo dolanan c. aja padha turu sore  d. delok bulan

 1. Padhang bulan kalebu tembang….

 1. dolanan b. pucung c.  gembira d. kinanthi 

 1.  Pasemon ing tembang dolanan menthog-menthog yaiku………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 1. Si Gundhul ana ing tembang Gundhul-Gundhul Pacul, olehe nyunggi wakul karo…...............

…………………………………………………………….........................................................

       29. Mata kaya laron kuping gedhe siung………………………………….......................................


 1. Tembang Gugur gunung ngemu surasa ……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 1. Lindri adang telung kathi lawuhe bothok teri 

Aditutul a mak telep lep

Cuplikan tembang ing dhuwur irah- irahane……………………………………………………

 1. Tul jaenak………………

Tembang iku teruse ……………………………………………………………............................

 1. Apa sing diarani tembang dolanan?

………………………………………………………………………………………………….

........................................................................................................................................................

 1. Sebutna 3 tembang dolanan!

…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

 1. Tulisna syaire tembang Jaranan!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Download Soal PTS Semester 2 Bahasa Jawa Kelas 3

download-soal-pts-bahasa-jawa-kelas-3-semester-2


Friday, March 19, 2021

SOAL PTS KELAS 3 TEMA 5 KURIKULUM 13 (K13)

Soal Tema 5 Kelas 3 SD untuk persiapan menghadapi Penilaian Tengah Semester (PTS)/ UTS semester 2 kurikulum 2013 lengkap dengan kunci jawaban. Pada buku tematik tema 5 kelas 3  kalian akan mempelajari tentang perkembangan teknologi produksi pangan dan sandang seperti cara mengolah bahan makanan supaya awet menggunakan teknologi terbarukan.


Soal Tema 5 Kelas 3 SD


Di bawah ini adalah materi soal ulangan sesuai kisi-kisi terbaru kurikulum 2013 revisi 2019 sebagai bahan pembelajaran dan acuan untuk kalian yang akan menghadapi Penilaian Tengah Semester Genap yang sebentar lagi akan dilaksanakan.

Soal-soal SD kelas 3 mata pelajaran tematik tema 5 terdiri dari 35 yang terbagi menjadi soal pilihan ganda dan isian yang harus kalian berikan kunci jawaban yang tepat dan menurut anda paling benar.

Ayo kerjakan soal di bawah ini dengan tepat !

 

1.     Malik bertubuh tinggi, Zelo bertubuh pendek. mereka harus tetap . . . .

a. bertengkar

               b. rukun

   c. bermusuhan

d. berjauhan

2.     Kerukunan yang senantiasa dijaga bisa memperkuat . . . .

a.perselisihan                          b. permusuhan           c. perpecahan          d.persatuan

3.     Hidup rukun dapat menciptakan. . . .

4.     Tolong menolong bisa memperkuat….

5.     Dengan hidup rukun persatuan dan kesatuan akan semakin . . . .

6.     Apa arti bersatu kita teguh bercerai kita runtuh?

Jawab : …………………………………………………………………………

7.     Sebutkan 4 suku bangsa yang ada di Indonesia!

Jawab : …………………………………………………………………………

8.     Pada malam hari cuaca berawan, udara terasa....

a.    hangat                                   b. panas                                 c. dingin                     d. gelap

9.     Saat matahari bersinar terik dan udara terasa sangat panas disebut cuaca . . . .

a. berawan                                  b. hujan                                 c. cerah                      d.panas

10.  Cuaca dipengaruhi oleh...dan                                    ….

11.  Pak Broto adalah pakar ilmu matematika. Kata pakar artinya. . . .

12.  Dua musim di Indonesia adalah ... dan ....

13.  Sebutkan 3 ciri-ciri cuaca mendung!

Jawab : ……………………………………………………………………

14.  Jelaskan salah satu perbedaan cuaca dan iklim!

Jawab : ………………………………………………………………………………

15.    Pembilang pada pecahan di samping adalah . . . .

a.    9                                             b. 7                                  c.  7 dan 9                  d. 9 dan 7

16.  Ibu memotong semangka menjadi 12 bagian yang sama. Pecahan yang menyatakan setiap bagian adalah . . . 

17.    tanda pembanding yang tepat untuk pecahan di samping adalah ….

18.  David membawa satu loyang pizza untuk temannya. Pizza tersebut dipotong menjadi 10 bagian yang sama. Ryan memakan 2 potong, Putri makan 1 potong, Nafi makan 4 potong. Tulis dalam pecahan masing-masing bagian yang telah dimakan Ryan, Putri dan Nafi!

Jawab :  ……………………………………………………………………………………

19.  27 + 13 = . . . .

a.       50                              b. 40                             c.   45                           d. 35.

20.    24+  56  +20    = . . . .

21.   48-12    = . . . .

22.  Naya mempunyai semangka yang dipecah menjadi 15 bagian. Diberikan kepada temannya delapan bagian. Berapa bagian sisanya ?

Jawab : …………………………………………………

23.  Ketika menyanyi kita harus memahami panjang pendeknya bunyi dalam sebuah lagu.Panjang dan pendek lagu tersebut kita ketahui dengan . . . .

a.    menghitung ketukan

b.    membaca lirik lagu

c.    menuliskan not angka

d.    memahami arti lagu

24.  Lagu“ Tik-Tik Bunyi Hujan” menceritakan tentang . . . .

25.  Tulislah lirik lagu lihat kebunku!

Jawab : ……………………………………………………………

26.  Gerakan kepala miring kekiri dan kekanan dilakukan dengan gerak . .. .

a.    sedang                      b. lambat                    c. cepat                      d. sangat lambat

27.  Langkah ke-3 dalam menirukan Gerakan tari “Burung Kutilang” adalah . . . .

28.  Tulislah lirik lagu “Burung Kutilang” Ketika kepala menoleh kekanan dan kekiri!

Jawab : …………………………………………

29.  Contoh gambar dekoratif 2 dimensi adalah . . . .

a. patung                           b.lukisan                    c. keramik                  d.gerabah

30.  Garis di samping disebut garis ..... 

31.  Sebutkan ciri-ciri gambar dekoratif

      Jawab : …………………………………………………………

32.  Teknik feston biasa digunakan untuk menjahit . . . .         

a.   Tepi tapklak meja                 b. jaket tebal                     c. kancing baju         d.saku baju

33.  Dilla ingin menghias sarung bantal menggunakan kain perca. Dilla sedang membuat karya seni tempel berupa. . . .

34.  Memasukkan jarum ditepi kain dengan memperhatikan posisi jarum pada kain kita kenal dengan istilah teknik . . . .

35.  Sebutkan salah satu unsur yang terdapat pada senirupa 3 dimensi

Jawab : …………………………………………………………
Jika menghendaki dalam bentuk file, berikut kami sediakan link download soal